Nawigacja

Konkursy Wakacyjne

 

 REGULAMIN KONKURSU 

NA NAJWIĘKSZEGO I NAJCIĘŻSZEGO

GRZYBA SEZONU 2019

 

I.  Organizatorem konkursu  na NAJWIĘKSZEGO I NAJCIĘŻSZEGO GRZYBA SEZONU 2019, zwanego dalej „Konkursem” jest Sułkowicki Ośrodek Kultury zwanymi dalej „Organizatorem”.

 

II. Cele Konkursu

 1. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

 2. Zdobywanie wiedzy na temat grzybów występujących w okolicznych lasach.

 

III.  Uczestnicy konkursu

Konkurs NA NAJWIĘKSZEGO I NAJCIĘŻSZEGO GRZYBA SEZONU 2019 adresowany jest do wszystkich pasjonatów zbierania grzybów zamieszkujących gminę Sułkowice oraz przyjezdnych gości.

 

IV.  Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Spośród przyniesionych okazów, trzy największe i najcięższe grzyby otrzymają nagrody rzeczowe.

 2. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie.

 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.sok.sulkowice.pl

 

V.  Zgłaszanie Grzybów

 1. Każdy grzyb przyniesiony na Konkurs zostanie opisany, zważony i zmierzony przez pracownika Sułkowickiego Ośrodka Kultury. Po dokonaniu pomiarów grzyby zostaną zwrócone właścicielowi.

 2. Podczas zgłaszania grzyba do Konkursu należy podać: imię i nazwisko znalazcy oraz nr telefonu.

 3. Do Konkursu dopuszczone zostaną tylko leśne grzyby jadalne.

 4. Termin przynoszenia grzybów upływa 25 października 2019r.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i reprodukowania zdjęć przyniesionych okazów w wydawnictwach i na stronie internetowej (z zaznaczeniem nazwiska znalazcy).

 6. Znalazcom nagrodzonych grzybów zostaną wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe.

 7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sułkowickiego Ośrodka Kultury.

 8. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela biuro Sułkowickiego Ośrodka Kultury od poniedziałku do piątku, w godz.9.00 -21.00.

 9. Adres: Sułkowicki  Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32 – 440 Sułkowice, tel. 12/27 334 59, fax. 12/2733656, e - mail: sok@sulkowice.pl

 10. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami oraz   Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)    i wyrażeniem zgody na nagrywanie, filmowanie i fotografowanie uczestników podczas Konkursu. Powstały materiał będzie wykorzystany w publikacjach dotyczących Konkursu i działalności organizatorów. Powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatorów Konkursu.

 

VI.  Postanowienia końcowe

 1.  Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.sok.sulkowice.pl

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).

 4.  Zgłoszenie grzybów do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu. 

 

Aktualności

Kontakt

 • Sułkowicki Ośrodek Kultury
  32-440 Sułkowice, ul. 1 Maja 70
 • (12) 273 34 59

  Dyrektor SOK
  735 998 869

Galeria zdjęć